GGC 2021 경품이벤트

GGC 2021 어워드 당첨자

당첨 등수 전화번호
1등(3명) 010-XXXX-4883
010-XXXX-3929
010-XXXX-9976
2등(3명) 010-XXXX-5840
010-XXXX-3954
010-XXXX-5393
3등(3명) 010-XXXX-3133
010-XXXX-2072
010-XXXX-3789
참가상(30명) 010-XXXX-2660
010-XXXX-6553
010-XXXX-6102
010-XXXX-7533
010-XXXX-4747
010-XXXX-0425
010-XXXX-1928
010-XXXX-6562
010-XXXX-1749
010-XXXX-7419
010-XXXX-1892
010-XXXX-5380
010-XXXX-3333
010-XXXX-6880
010-XXXX-2722
010-XXXX-5720
010-XXXX-6553
010-XXXX-9455
010-XXXX-7074
010-XXXX-0089
010-XXXX-3283
010-XXXX-8081
010-XXXX-7851
010-XXXX-3698
010-XXXX-7074
010-XXXX-2795
010-XXXX-5949
010-XXXX-1862
010-XXXX-1139
010-XXXX-9425